Autoverzekeraars op de vingers getikt

Autoverzekeraars die hun premie stevig op willen schroeven moeten hun klanten duidelijk om instemming voor prolongatie vragen. Dit valt op te maken uit enkele Kifid-uitspraken waarbij verzekeraars nadien toch de premieverhoging moesten terugbetalen. Tegen de premieverhogingen zelf van vaak wel tientallen procenten valt volgens advocaat Robin van Beem juridisch weinig in te brengen.

Onder druk van de slechte resultaten op autopolissen voeren veel verzekeraars momenteel forse premiestijgingen door, in veel gevallen ook via het volmachtkanaal. Reden genoeg voor de Barneveldse adviseur Nico van Koesveld om aan de bel te trekken na een premieverhoging van 50% voor de WA-premie voor de Reaal Zakelijke Autoverzekering binnen de VKG volmacht. “Is dit serviceprovider pesten, is dit de klant een poot uittrekken, wat is er aan de hand in verzekeringsland?” zo vroeg Van Koesveld zich vertwijfeld af om nadien ook nog een forse premieverhoging bij een autoverzekering van Nationale-Nederlanden aan te kaarten.
Volgens Van Koesveld is de legitimiteit van van de premieverhoging wel een discussie waard en hij draagt daarbij enkele uitspraken van Kifid aan. In de ene uitspraak zet het klachteninstituut een streep door een premieverhoging van 49,81% die Achmea bij een klant wilde doorvoeren voor diens autoverzekering. In een andere zaak gaat het om een premieverhoging van 98,2% voor een polis van Reaal. In beide gevallen verplicht Kifid de verzekeraars om de forse premiestijging terug te draaien en de teveel betaalde premie te restitueren.

Impliciete toestemming
Volgens advocaat Robin van Beem van Polisadvocaten, kun je uit de uitspraken van Kifid niet afleiden dat een verhoging van 50 of zelfs 100% nooit zou mogen. “Een dergelijke wijziging mag alleen niet zonder uitdrukkelijke instemming van de klant worden doorgevoerd. De civiele rechter behoort tot hetzelfde oordeel als het Kifid te komen.”
Volgens Van Beem is het leidende principe dat de oude verzekeringsovereenkomst nog loopt en dat de verzekeraar daarin niet zonder instemming van de verzekerde wijzigingen mag aanbrengen. “Bij een kleine wijziging zou je eventueel nog kunnen aannemen dat die instemming ook impliciet kan worden gegeven door de verzekerde (bijvoorbeeld door niet te protesteren). Maar bij een dermate grote verhoging is het logisch dat het Kifid kijkt naar de uitdrukkelijke instemming van de klant. In de onderhavige uitspraken had de verzekeraar de verzekering stilzwijgend verlengd tegen de hogere premie. Dat kan niet. De verzekerde moet de gelegenheid krijgen om wel of niet met het nieuwe voorstel in te stemmen. In die zaken leidde het tot voortzetting tegen de oude voorwaarden, omdat de verzekeraar niet met inachtneming van de geldende opzegtermijn had opgezegd.”

Zolang de verzekeraar zijn klant informeert, staat het hem volgens Van Beem vrij om de premie op te schroeven, hoeveel hoger de stijging ook uitpakt. “Een verzekeraar kan de premie wel aanpassen door de bestaande verzekering op te zeggen tegen de contractvervaldatum en een nieuw voorstel te doen. De klant kan zich daar niet tegen verzetten door te stellen dat hij de verzekering op de oude voorwaarden wil laten doorlopen. Als hij niet instemt met het nieuwe voorstel, eindigt de verzekering. Een beroep op de stelling dat het nieuwe voorstel een onredelijk hoge stijging inhoudt, heeft geen kans van slagen. De verzekeraar heeft contractvrijheid en mag zelf weten hoe haar nieuwe aanbod luidt. Het is aan de verzekerde om daar wel of niet mee in te stemmen.”

Serviceprovider VKG is een van de partijen die de noodzaak voor premieverhogingen voor autopolissen nadrukkelijk ziet. Op een specifiek deel van de portefeuille voor zakelijke Personenauto Verzekeringen is wat betreft het WA-deel zelfs 50% verhoging noodzakelijk. Vervelend, stelt Tom van der Geer, directeur bij VKG. “Maar niet onverwacht en zeker niet alleen geldend voor VKG. Door de hele markt worden adviseurs, serviceproviders en verzekerden geconfronteerd met forse premiestijgingen.

WA-dekking niet toereikend
Met name de WA-dekking is volgens Van der Geer niet toereikend gelet op de werkelijke schadelast. “Wij hebben samen met de verzekeraars lange tijd gedacht dat dit wel zou bijtrekken, maar dat is niet zo. In plaats van enkele jaren geleden al te kiezen voor een premiestijging van zeg 10%, gaat het nu vaak met wel 30, 40 of zelfs 50% in incidentele gevallen.” We passen dit selectief toe op portefeuilledelen waar dit noodzakelijk is zodat niet alle verzekerden hierdoor geraakt worden.
Hij maakt een inschatting dat nog altijd 2/3 van uitstaande portefeuilles aan WA autoverzekeringen te scherp geprijsd is. “Zeker als serviceprovider heb je vaak te maken met oude portefeuilles die vanuit de overvoer bij je terecht zijn gekomen. Dergelijke portefeuilles zitten vaak al jaren op een vaste premie die nu tekort schiet.”

Baat bij rendabele en stabiele portefeuille
Dat VKG nu al een paar keer is genoodzaakt tot dergelijke premieverhogingen neemt Van der Geer voor lief. “Wij voeren zeer professioneel het portefeuillemanagement uit en onze adviseurs hebben er ook alleen maar baat bij als een portefeuille rendabel en stabiel is, dat geeft rust bij de verzekerden. Het principe dat een premie in veel gevallen te laag is in relatie tot de schadelast staat volgens mij niet ter discussie. Verzekeraars zullen die premie willen aanpassen.