Vanaf 1 januari 2006 zijn de prepensioenregeling en de VUT-regeling komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de levensloopregeling gekomen.

Wat is de levensloopregeling?
Met de levensloopregeling kunt u sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te overbruggen. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals:

  1. zorgverlof;
  2. sabbatical;
  3. verlof voor stervensbegeleiding;
  4. ouderschapsverlof;
  5. educatief verlof;
  6. eerder met pensioen gaan.

Het principe
Van het brutoloon (dus voor inhouding van loonbelasting) wordt een bedrag ingehouden, dat op een speciale spaarrekening wordt gestort of als premie voor een ‘levensloopverzekering’ wordt overgemaakt. In overleg met uw werkgever kunt u ook gespaarde tijd, bijvoorbeeld overwerkuren of adv-dagen, om laten zetten in geld. Dit bedrag kan dan op de levenslooprekening worden gestort.

Hoeveel mag u sparen?
Er kan jaarlijks maximaal 12% van het brutoloon worden gespaard. Het opgespaarde bedrag in de levensloopregeling mag niet hoger zijn dan 210% van het bruto jaarsalaris. De vakorganisaties hebben namelijk bedongen dat werknemers moeten kunnen blijven uittreden tussen 62 en 65 jaar met een niveau van 70% van het laatstverdiende salaris. Drie jaar achter elkaar een uitkering van 70% is totaal 210%. Wanneer het tegoed 210% van het laatstverdiende salaris is of te boven gaat, is de werknemer verplicht het tegoed geheel of gedeeltelijk op te nemen voor bijvoorbeeld verlof of het verhogen van het ouderdomspensioen.

Wie kan er gebruik van maken?
Alle werknemers die in Nederland werken kunnen gebruik maken de levensloopregeling. Voorlopig wordt geen regeling voor zelfstandigen getroffen.

De werknemer heeft geen wettelijk recht op het opnemen van het verlof. Dat kan alleen met toestemming van de werkgever. Dat geldt niet voor verlofvormen waar werknemers volgens de wet recht op hebben, zoals het ouderschapsverlof.

Hoe kunt u het spaartegoed opnemen?
De beheerder (levensverzekeraar, pensioenuitvoerder e.d.) van het geld maakt het tegoed (periodiek) over naar de werkgever omdat er nog loonbelasting over betaald moet worden. Daarna maakt de werkgever het resterende tegoed (periodiek) over aan u, zodat u het bedrag kan gebruiken om een periode van onbetaald verlof financieel te overbruggen.

Wat houdt de fiscale levensloopregeling precies in?
Het gespaarde bedrag wordt belast met loonbelasting op het moment dat het tegoed (gedeeltelijk) wordt opgenomen. Bij opname heeft u voor elk deelnamejaar recht op een extra heffingskorting van € 183. Bij 10 jaar deelneming heeft u dus recht op een korting van € 1.830. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Hoeveel geld mag u opnemen?
Het opgenomen bedrag per maand mag niet meer zijn dan het loon dat de werknemer direct voorafgaand aan de verlofperiode per maand ontving. Dus als u in juli € 3.000,- verdiende, mag u in augustus niet meer dan € 3.000,- aan spaartegoed opnemen. Er moet daarbij ook rekening gehouden worden met een eventuele loondoorbetaling door de werkgever. Krijgt u tijdens het verlof al € 500 van uw werkgever, dan mag hij nog maar € 2.500 uit de ‘levensloopspaarpot’ halen.

Wat blijft er over van de spaarloonregeling?
Deze regeling blijft volgens het wetsvoorstel in de huidige vorm bestaan. Als de levensloopregeling van kracht wordt, moet u jaarlijks kiezen aan welke regeling u wilt deelnemen: de spaarloon- of de levensloopregeling. U kunt niet gelijktijdig in beide regelingen geld inleggen.

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat ouders hun spaarloontegoed eerder mogen aanspreken om de eigen bijdrage aan de kinderopvang te betalen.

Wel is het mogelijk om in één kalenderjaar uit beide regelingen geld op te nemen.

Hoe vaak mag de levensloopregeling gebruikt worden?
U mag de levensloopregeling zo vaak voor onbetaald verlof gebruiken als u wilt. Het tegoed kan immers weer worden aangevuld.

Hoe zit het met belasting- en premieheffing?
U mag per jaar maximaal 12% van uw brutoloon belastingvrij sparen. Over de opbouw in de levensloopregeling wordt geen loonbelasting geheven. Er hoeft pas loonbelasting te worden betaald als de gespaarde tegoeden worden opgenomen. Dat heet de omkeerregel. Over de inleg op de levensloopregeling zijn wel werknemerspremies verschuldigd.

Het sparen op deze levensloopregeling heeft daardoor geen nadelig effect op de hoogte van een eventuele toekomstige uitkering op grond van de werknemersverzekeringen, zoals WW en een uitkering krachtens de WIA (voorheen WAO). Bij de berekening van de hoogte van de uitkering wordt namelijk gekeken naar het loon voor aftrek van de inleg in de levensloopregeling.

Wat gebeurt er met uw pensioenopbouw?
Dit hangt af van de pensioenregeling. Meestal loopt de pensioenopbouw tijdens de verlofperiodes door, maar het komt ook voor dat dit niet geregeld is. U doet er goed aan hier vooraf naar te informeren bij uw werkgever of het pensioenfonds.

Spaartegoed en eerder met pensioen?
U mag het spaarsaldo gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Tot maximaal 210% van uw laatstverdiende loon mag u sparen. Met het maximale tegoed en afhankelijk van de opgebouwde levensloopkorting kunt u tussen de 3 en 5 jaar eerder stoppen met werken, tegen 70% van uw laatstverdiende loon.

Bent u voor 1 januari 2005 tussen de 50 en 55 jaar, dan kunt u versneld het maximale tegoed bij elkaar sparen. U mag dan per jaar meer sparen dan 12% van uw bruto jaarloon.

VUT-regelingen blijven intact indien u voor 1 januari 2005 55 jaar of ouder bent.

Afgekocht prepensioen in levensloopregeling
U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om per 1 januari 2006 de bestaande prepensioenaanspraken af te kopen en zonder belastingheffing in de nieuwe levensloopregeling storten.

Deze groep mag een hogere storting doen dan de voorgeschreven maximale grens van 12% van het bruto jaarloon. Alle andere voorwaarden van de levensloopregeling gelden wel.

LET OP: U kunt uw pensioenaanspraken alleen afkopen als uw pensioenfonds dit toestaat. Het afkopen van deze aanspraken is namelijk geen individueel recht.

Pensioen en spaartegoed over?
Is het spaartegoed nog niet opgenomen als u met pensioen gaat, dan wordt het opgebouwde tegoed op de dag voordat het pensioen ingaat als bedrag ineens aan u uitgekeerd. Dan wordt ook de opgebouwde levensloopverlofkorting uitgekeerd. Het bedrag wordt bij opname belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. Er moet dus in 1 keer belasting over het hele spaartegoed worden betaald.

Als u een pensioentekort heeft, is het ook mogelijk om het restant van het levenslooptegoed aan het pensioen toe te voegen. De levensloopverlofkorting is dan niet van toepassing.

Verandering van werkgever?
Het overdragen van de waarde in de levensloopregeling is niet nodig. Het levenslooptegoed staat immers op de uw eigen naam. Bij een nieuwe werkgever kunt u verder sparen op dezelfde rekening of polis.

Wat zijn de gevolgen bij echtscheiding?
Het levenslooptegoed maakt onderdeel uit van het gemeenschappelijk vermogen van beide partners. Bij scheiding betekent dit dat beide partners recht hebben op tenminste de helft van het tegoed dat tijdens het huwelijk bijeengespaard is.